Dé financieel dienstverlener in Twente en de Achterhoek

Snel één van onze medewerkers spreken? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 - 766 3666

Privacy Statement

Uw privacy bij Stadsbank Oost Nederland
Als u zich als klant aanmeldt bij Stadsbank Oost Nederland verstrekt u
persoonsgegevens. Stadsbank Oost Nederland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met
deze gegevens. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke informatie Stadsbank
Oost Nederland verzamelt, hoe zij daarmee omgaat en hoe uw privacy is gewaarborgd.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle tot individuele personen herleidbare
informatie. Denk daarbij o.a. aan uw klantnummer, naam, adresgegevens,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, en/of IP-adres. Stadsbank Oost
Nederland gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de
met u gesloten overeenkomst, maar ook om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren
over haar producten en diensten.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die onze website bezoeken, kunnen
we persoonsgegevens verwerken, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de taken waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt.

Hoe gaat Stadsbank Oost Nederland om met uw persoonsgegevens?Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en
conform de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van het
beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten met de klant en het afwikkelen van het betalingsverkeer.
Uitzondering op bovenstaande is de verwerking van persoonsgegevens in
geanonimiseerde vorm voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden
en wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens eerder zijn verzameld.

Wie houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens?
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke
regels rond privacy, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wat doen wij bij misbruik en fraude?
Als er sprake is van misbruik of fraude kan Stadsbank Oost Nederland uw
persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Het kan bijvoorbeeld gaan om
persoonsgegevens, financiële gegevens, opnames van telefoongesprekken of IP-adressen van bezoeken aan onze website.

Veilig en discreet
Uw persoonsgegevens zijn bij Stadsbank Oost Nederland in goede handen. Al onze
medewerkers dienen een geheimhoudingsverklaring te tekenen en zich daaraan te
houden.

Binnen Stadsbank Oost Nederland wordt zorgvuldig en discreet omgegaan met uw
persoonsgegevens en uw gegevens worden alleen verwerkt door speciaal daarvoor
aangewezen personen.

Uw contact met Stadsbank Oost Nederland
Persoonsgegevens die u bij contact met Stadsbank Oost Nederland aan ons doorgeeft,
verwerken wij als dat nodig is, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aan een
verzoek van u te voldoen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Stadsbank Oost Nederland
Als u ons belt, kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we vooral om onze
medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen. En uiteraard ook om de
kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wanneer u na inzage van uw recht op correctie of verwijdering van gegevens gebruik
wilt maken, kunt u zich via het contactformulier richten tot onze Functionaris
Gegevensbescherming.

Als u uw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u hiervoor een afspraak
maken om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt
aantonen dat de gegevens die u wilt corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.
Het is niet toegestaan om gegevens van anderen in te zien, tenzij u daartoe door de
andere persoon gemachtigd bent.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die Stadsbank Oost Nederland verwerkt (in
een digitale vorm) te ontvangen, zodat u deze gegevens kunt overdragen aan een
andere verantwoordelijke voor de schuldhulpverlening, bijvoorbeeld als u verhuist naar
een andere gemeente. U kunt ons ook vragen om die gegevens rechtstreeks door te
sturen naar de andere verantwoordelijke.

U heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens
door Stadsbank Oost Nederland als u het met deze verwerking niet eens bent. Uw klacht
kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Stadsbank Oost
Nederland, onder andere via privacy@stadsbankoostnederland.nl.
Het recht op inzage, correctie, verwijdering of het verkrijgen van een afschrift geldt voor
zover wettelijke voorschriften, zoals vastgelegd in de AVG, zich hier niet tegen
verzetten.

Bezoek aan de website van Stadsbank Oost Nederland
Als u de website van Stadsbank Oost Nederland bezoekt, kan het zijn dat er kleine
bestandjes op uw computer worden gezet, zogenaamde “cookies”. Deze zorgen ervoor
dat de website u als klant herkent.

U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden gezet door het wijzigen van de
beveiligingsinstellingen van uw webbrowser.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw
browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie
verzonden wordt. Bedenk wel dat sommige delen van de website
www.stadsbankoostnederland.nl mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert.

Stadsbank Oost Nederland verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over
uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Stadsbank Oost Nederland kan deze
informatie aan derden verstrekken die voor Stadsbank Oost Nederland
gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren.

Links naar andere sites
U kunt soms via de website van Stadsbank Oost Nederland via een link op een andere
website terechtkomen en andersom, via een andere website op de website van
Stadsbank Oost Nederland terechtkomen. Deze links zijn uitsluitend bestemd voor
informatiedoeleinden. Stadsbank Oost Nederland aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit het raadplegen van
informatie via deze links dan wel door gebruikmaking van deze links.

Bovendien staat Stadsbank Oost Nederland op geen enkele manier in voor de juistheid
en/of volledigheid van de informatie die is te raadplegen via deze sites, noch
onderschrijft zij deze. Deze sites kunnen bovendien een eigen cookie naar gebruikers
versturen, data verzamelen, of privé́-informatie vragen. Stadsbank Oost Nederland kan
niets garanderen over de manier waarop deze websites omgaan met de privacy van hun
bezoekers.

Verstrekking van gegevens aan derden
Voor zover Stadsbank Oost Nederland bij verwerking van uw persoonsgegevens gebruik
maakt van derden, is de vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd door
afspraken omtrent de beveiliging van deze gegevens vast te leggen in overeenkomsten
of correspondentie met deze derden.

Geheimhouding
Stadsbank Oost Nederland zal uw persoonsgegevens geheimhouden, tenzij dat op basis
van een wettelijke verplichting niet mogelijk is.

Uw toestemming en veranderingen in dit privacy statement
Stadsbank Oost Nederland behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te
passen. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op deze pagina zodat u altijd op
de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder
welke omstandigheden we de informatie gebruiken. Stadsbank Oost Nederland zal bij
wijzigingen in dit privacy statement uw rechten ten aanzien van de reeds verkregen
informatie op geen enkele wijze beperken.

Aan wie kan ik verdere vragen kwijt?
U kunt ons bereiken via het contactformulier dan wel schriftelijk:
Stadsbank Oost Nederland, Postbus 1393, 7500 BJ Enschede.